District Varsity Basketball Games

Jan 6, 2023
To
Wichita Christian School
Varsity Girls @ 5pm | Varsity Boys @ 6:30pm