District Varsity Basketball Games

Jan 31, 2023
To
Wichita Christian School
Varsity Girls @ 6pm | Varsity Boys @ 7:30pm